نیسان آبی، پلاک ۳۸، ۶۸، ۷۸ و ۲۱

دوستان که تجربه رانندگی زیاد دارند، حتما با من هم عقیده هستند که از نیسان آبی باید ترسید. از پلاک 68 و 38 باید...

در خانه کودکی من

یه روز یه خونه ای بود که تابستوناش توی پشت بومش ول میشد خورشید بله، تقریبا کسی نیست که وقتی صحبت از کودکی نشود به یاد...